โรงงาน ปิดกิจการเพราะขาดทุน ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างหรือไม่ PDF Print E-mail
Written by ทนายนรวิชญ์   
Friday, 25 June 2010 08:38

เป็นคำถามที่ถูกถามมากที่สุดในปัจจุบัน    เพราะปัจจุบันตามหน้าข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ก็ดี  เมีข่าวมีโรงงานหลายโรงงานได้ปิดกิจการ เพราะพิษของระบบเศษรฐกิจ หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม   หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับลงวันที่  11  สิงหาคม  2550  อ้างจากแถลงข่าวกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ว่าในช่วงเดือนมกราคม  2550  -   มิถุนายน  2550  ระยะเวลา  6  เดือน  ที่ผ่านมา  มีโรงงานที่ปิดกิจการลงจำนวน  2,183  แห่ง  คิดเป็นเงินลงทุน  94,800  ล้านบาท  และมีคนงานถูกเลิกจ้างทันที  35,600  คน  และแนวโน้มจะมีเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

ปัญหาที่จะพูดถึงนี้เป็นเรื่องของคนงานที่ถูกเลิกจ้างทันที  35,600  คน  จะได้รับค่าชดเชยเพราะโรงงานปิดกิจการได้หรือไม่

ในเรื่องนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง คือ  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  118 และมาตรา  119  ซึ่งหากจะนำแต่รายละเอียดที่จะสามารถมากล่าวไว้  ณ  ที่นี้อาจจะทำให้งงหรือสับสนได้  และเพื่อความเข้าใจง่าย ๆ ขอสรุปเป็นหลักกฎหมายกล่าวคือ

การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป  และไม่จ่ายค่าจ้างให้  ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด  และหมายรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง  เพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป  โดยให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างดังต่อไปนี้

1.      พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ  120  วัน  แต่ไม่ครบ 1  ปี  ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย  30  วัน

2.    พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ   1  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี  ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย  90  วัน

3.     พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ    3   ปี  แต่ไม่ครบ  6  ปี  ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย  180   วัน

4.     พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ   6  ปี  แต่ไม่ครบ  10  ปี  ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย  240  วัน

5.     พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ   10   ปีขึ้นไป  ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย  300  วัน

นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างเท่ากับอัตราสุดท้าย  60  วัน  หากปรากฏว่านายจ้างไม่สามารถแจ้งแก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้า  หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด  60  วัน  โดยสรุปนายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  2  กรณี  คือ

1.    ค่าชดเชย

2.    ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว

คงได้คำตอบแล้วนะครับว่า  โรงงานที่ปิดกิจการจะต้องจ่ายหรือไม่

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนี้มีความสำคัญนะครับ  ปัจจุบันมีคดีแรงงานได้ขึ้นสู่ศาลแรงงานมากมายแต่ละปี  เนื่องจากการฟ้องคดีของลูกจ้างสะดวกและง่าย  ไม่ต้องว่าจ้างทนาย  มีนิติกรของกรมแรงงาน  และศาลแรงงานจัดการให้   บางครั้งทำให้ถูกมองว่าเป็นช่องทางของลูกจ้างที่จะคิดไม่ดีต่อนายจ้าง  โดยแกล้งทำงานไม่ดี  ที่ให้นายจ้างไม่พอใจ    อันเป็นเหตุให้นายจ้างเลิกจ้างให้ออกจากงาน  เพราะโกรธ    และไม่พอใจลูกจ้าง ทำให้เข้าช่องทางของลูกจ้างที่จะเป็นเหตุให้ฟ้องร้องนายจ้างได้ตามกฎหมาย     ทำให้นายจ้างไม่มีทางสู้เพราะนายจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายแรงงานในการเลิกจ้าง

อย่างไรก็ดี  ไม่ได้หมายความว่า  นายจ้างเมื่อเลิกจ้างลูกจางแล้วต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษทุกกรณีไปนะครับ  แต่มีข้อยกเว้นและขั้นตอนของนายจ้าง  ที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ว่าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างเช่นกัน

 

Last Updated on Friday, 08 October 2010 18:15
 

foot

Copyright © 2015 สำนักงาน อาภาวิชญ์ ทนายความธุรกิจ และ การบัญชี. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.